كنكور ودرباره ي آن - روش هاي مطالعه- تست زني وشيوه هاي آن

                                                                بسمه تعالی

                                      طرح درس روزانه برنامه ریزی تحصیلی -شغلی                                      صفحه اول

                       هدف کلی درس :آشنا شدن دآنش آموزان با اصول و روشهای مطالعه و روش   sq3r

 

کلاس:اول        موضوع:عادات واصول مطالعه و راه صحیح آن       مدت جلسه:90          تهیه کننده کننده:علی سلگی                     

                                                                                                                 دبیر ستان نمونه دولتی امام علی (ع)

                                                                                                                               نها وند

 

رئوس مطالب                  

 

هدفهای درسی(جزئی

 

رفتار ورودی

 

ارزشیابی تشخیصی

 

هدفهای رفتاری

 

اصول قبل ازمطالعه

 

   - هدف وانگیزه

   - برنامه ریزی

   - تعیین وقت

   - انتخاب محیط

   - تمرکز حواس

 

اصول حین مطالعه

 

   - آرامش

   - فعال بودن

   - روش sq3r

 

اصول بعد ازمطالعه

 

   - تکرار آموخته

   - طرح سوال

   - مرور

   - مباحثه بادوستان

پس از گذراندن این درس آموزان:

 

1-به نقش هدف و انگیزه در مطالعه پی می برند .

 

2-به نقش محیط و برنامه ریزی و تمرکز حواس و تعیین وقت در یادگیری آگاه می شوند .

 

3- به نقش تکرار و تمرین در مطالعه پی می برند .

 

با روش مطالعاتی  sq3r آشنا می شوند.

 

دانش آموزان سال اول دبیرستان :

 

- در هنگام مطالعه از روش خاصی استفاده نمی کند .

 

- هنگام مطالعه تمرکزندارد اما به نقش آن آگاه نیست.

 

- با روشهای جدید مطالعه مانند sq3r  آشنایی ندارند.

 

- در هر محیطی مطالعه می کنند.

 

- هر زمانی که بخواهد بدون تعیین وقت و زمان بندی نشده مطالعه می کند .

 

نتایج این ارزشیابی در واقع شروع آموزش است:

 

- چه عواملی قبل از شروع مطالعه بر انسان اثر می گذارد

 

- عواملی که هنگام مطالعه بر انسان اثر می گذارند را نام ببرید ؟

 

- چگونه درس می خوانید ؟

 

- چه کنیم تا بهتر یاد بگیریم ؟

 

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان این درس:

 

1- اصولی که قبل از مطالعه بر یادگیری اثر می گذارد را نام ببرند.

 

 

2- نقش حواس و برنامه ریزی وهدف را در مطالعه بیان کنند .

 

3- نقش تعیین وقت و محیط مناسب را در مطالعه شرح دهند .

 

4- اصول حین مطالعه را شرح دهند .

 

 

5- روش مطالعاتی sq3r  را شرح دهد .

 

6- علاقه مندی خود را به استفاده از روش مطالعاتی sq3r   نشان دهند .

 

7- اصول بعد از مطالعه را بیان کند و نقش هر یک را توضیح دهند .

مراحل تدریس                                                                   

روش تدریس

 

 

مواد لازم

فعالیت دانش آموزان

وقت

الف)آمادگی وایجاد علاقه احوال پرسی و حضور و غیاب

 

 

 

5

ب)معرفی درس جدید و تشکیل گروهها

سخنرانی

 

 

10

پ)سوال را روی تخته نوشته (چه اصولی را در مطالعه باید رعایت کرد )

بعد از بحث گروهها و گرفتن نظر آنها معلم آنها راجمع بندی می کند: (1-اصول قبل از مطالعه 2ـاصول حین مطالعه 3-اصول بعد از مطاتعه )

بحث گروهی

گج و تخته

بحث در گروه

15

ت)سؤال روی تخته جهت بحث بعدی (چه اصولی را قبل از مطالعه باید رعایت کرد ؟

بعد روی تخته جمعبندی شود (انگیزه –برنامه ریزی –تمر کز حواس ـتعیین وقت اشاره شود )

بحث گروهی

گچ وتخته

بحث در گروه

15

ج)سؤال بعد برای بحث (چه اصولی هنگام مطالعه باید رعایت شود و شما از چه روشی برای مطالعه خود از چه روشی استفاده می کنید (بعد از گرفتن نظر آنها معلم روش

Sq3r توسط معلم بیان می شود )

بحث گروهی

گچ و تخته

بحث در گروه

20

چ)سؤال برای بحث :چه اصولی را باید بعد از مطالعه جهت یاد گیری بهتر رعایت کرد(بعد از بحث و جمعبندی به نقش مرور و تکرار و تمرین اشاره شود)

بحث گروهی

گچ و تخته

بحث در گروه

10

ح)خلاصه درس و نتیجه گیری

سخنرانی

 

 

7

خ)ارزشیابی بعد از تدریس

سؤالیه

 

 

5

د)تعیین تکلیف

 

 

 

3

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم دی ۱۳۸۷ساعت 16:37  توسط سرگروه مشاوره- سعید فرشیدفر  |